Bibliografia

1. D.Boeri – Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacanie zadań i grupy autonomiczne, KiW Warszawa 1984. 2. G.Friedman – Maszyna i człowiek, KiW 1966. 3. F.Herzberg – Work and the Nature of Man, 1959. 4. Z.Janowska – Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej, PWE Warszawa 1984. 5. J.Kurnal – Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE Warszawa 1970. […]

2.1 Podział dokumentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. teczka akt osobowych powinna być podzielona na 3 części: A, B i C. W części A umieścić należy dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie. W części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. W części […]

Stres krótko i długoterminowy, techniki kontroli stresu

Stres krótkoterminowy Diagram poniżej pokazuje związek pomiędzy stresem, a wydajnością, gdy jesteś w sytuacjach, które narzucają krótko-terminowy stres: Długoterminowy stres Problemy wynikające z długoterminowego stresu są bardziej związane ze zmęczeniem, morałami, zdrowiem niż te z krótkoterminowego zarządzania adrenaliną. Wykres poniżej pokazuje sposób w jaki wydajność cierpi, gdy jesteś pod nadmiernym, długoterminowym stresem: Graf pokazuje stadia, […]

4.2. Koncepcja B.Andersona.

Z historycznego punktu widzenia metody projektowania i wdrażania zmian przeszły ewolucję. B.Anderson (1981) wyróżnił 4 fazy sposobu projektowania i wdrażania innowacji. Faza 1. Projektant zajmował się tylko techniczną stroną zagadnienia. Jego celem było zastosowanie nowej technologii. Ponieważ nowy projekt techniczny zmieniał kontekst organizacyjny i społeczny, przyjmował to z zaskoczeniem, gdyż nie zdawał sobie sprawy z […]

8. ORGANIZACJA HNS NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zabezpieczenie potrzeb jednostek NATO na terytorium Polski będzie odbywało się na zasadach wspólnych dla organów centralnych i wojewódzkich. Rola i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielenia wsparcia uzależnione będą od charakteru i rodzaju potrzeb, które mogą zgłaszać wojska NATO. Główną rolę w zakresie realizacji zadań HNS w terenie powinien spełniać wojewoda – […]

Wykresy, schematy, rysunki, fotografie

Metody graficzne obejmują całokształt sposobów wyrażania myśli i odwzorowywania rzeczywistości za pomocą obrazów, symboli , znaków mających umowne znaczenie i przedstawionych najczęściej na płaskiej powierzchni. Wykres jest graficznym odwzorowaniem zależności pomiędzy dowolnymi wielkościami; powinien się cechować: zwięzłością, wyrazistością, jasnością i prostotą. Wykresy najczęściej stosuje się do: –          uzyskania przeglądu różnych wielkości i ich porównania między […]

Prowadzenie dyskusji- charakterystyka cz.2

Przewodniczący dyskusji W małym gronie dyskusja jest prowadzona samorzutnie. W większym zespole dyskusja prowadzona jest zgodnie ze sposobem parlamentarnym. Wówczas wybierany jest przewodniczący, który kieruje całością dyskusji. Najczęściej wybierana jest osoba godna zaufania, doskonale obeznana w temacie dyskusji. Dwa typy przewodniczących: Neutralny – czuwa nad formalną stroną dyskusji, nie wypowiada się w sprawach merytorycznych, Zajmujący […]

2. Podział rynków ze względu na podmiot, który je tworzy

Podział rynków ze względu na podmiot, który je tworzy: • Rynki sterowane przez kupujących – koncepcja stworzona przez duże firmy, których pozycja jest na tyle silna, że mogą narzucić wybrany sposób komunikacji swym dostawcom. • Rynki sterowane przez dostawców – przyczyny angażowania się dostawców i sprzedawców w tworzenie e-rynków mogą mieć podłoże defensywne lub ofensywne. […]

Ogólne zagadnienia cz.3

Materialy wiążące – definicja, własności i znaczenie praktyczne. Materiały wiążące to spoiwa otrzymane z surowców mineralnych, które po zarobieniu z wodą dają plastyczny zaczyn, łatwo się formujący oraz wiążący i twardniejący po pewnym czasie na powietrzu lub w wodzie. Materiały wiążące dzielimy na: – spoiwa powietrzne – pod wpływem wody tracą swoje własności wytrzymałościowe ( […]

9. Rachunek zdań jako system aksjomatyczny cz.3

9.5.              Twierdzenie o zupełności i pełności Twierdzenie. Zbiór tautologii klasycznego rachunku zdań jest teorią zupełną i pełną. W powyższy sposób sformułowane systemy logiczne nazywa się systemami dedukcyjnymi. Najważniejszą cechą systemów dedukcyjnych jest ich niesprzeczność. Pełność systemu oznacza, że każde wyrażenie prawdziwe rachunku zdań jest jego konsekwencją, czyli zostało udowodnione. Jak zatem należy formalnie rozumieć dowód […]