Wpływ form gramatycznych

KATEGORIE GRAMATYCZNE są obligatoryjne 1. rzeczownikowe – kategorie nominalne – rozróżnienie męskoosobowego i niemęskoosobowego np. tej idioty, tego idioty, te zbiry – liczba – opozycja liczby pojedynczej – mnogiej; mnogość częściej negatywna, np. ma zamiar – zamiary, manewr – manewry. Liczba mnoga trochę podejrzana, np. różne, wiele; l. Poj. ten, tylko ten wytwarza kategorię wyjątkowości. […]

3.2. Kryteria wyboru oraz ocena przedsięwzięć

3.2. Kryteria wyboru oraz ocena przedsięwzięć Celem zapewnienia efektywności przedsięwzięć finansowanych w ramach ISPA, brane pod uwagę będą następujące kryteria: – osiągnięte korzyści społeczne i ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia, w tym proporcjonalny udział środków prywatnych w budżecie przedsięwzięcia; ocena powinna być przeprowadzona w oparciu o analizę typu kosztów korzyści (cost-benefit), – zapewnienie efektywnego zarządzania realizacją przedsięwzięcia, […]

5.2. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania

Powinna (zgodnie z postanowieniami par. 4 rozporządzenia) zawierać w szczególności: • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; • sposób […]

5. Sytuacyjne teorie kierowania cz.5

Hipoteza Cz. Sikorskiego W wymienionych dotąd koncepcjach efektywności kierowania nie uwzględniano znaczenia modelu organizacji jako czynnika sytuacyjnego w procesie kierowania. Tymczasem model organizacji w dużym stopniu warunkuje sposób i skuteczność kierowania ludźmi, a także możliwości stosowania poszczególnych stylów kierowania np. w organizacjach hierarchicznych trudno jest stosować styl demokratyczny. Cz.Sikorski wyróżnił cztery modele organizacji: mechanistyczny, autarkiczny, […]

1. „Naukowe zarządzanie” cz.2

1.2. Zasady „naukowego zarządzania” Teoria Taylora to podstawowe zasady organizacji, które na długie dziesięciolecia legły u podstaw organizacji produkcji wielkoseryjnej w przemyśle. Ze społecznego punktu widzenia szczególnie istotne są następujące postulaty: [5 str. 34-45, 8 str. 43-87] a) Rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników. Jeżeli robotnicy mają niskie kwalifikacje, a możliwości ich szkolenia […]

4.1. Reklamacja

Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie (!) i przesłać je listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres firmy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi (ale przed rozpoczęciem jej wykonywania) bądź daty otrzymania zamówionego towaru. Towary zakupione na odległość reklamujemy na takich samych zasadach, jak rzeczy zakupione w zwykłym sklepie, z tym […]

3. Mechanizmy wpływu grupy na zachowanie jednostki cz.8

Interpretacje zjawiska social loafing Podejrzewano, że istotnym czynnikiem wyjaśniającym może okazać się kultura społeczeństwa. „Social loafing” stwierdzono w badaniach amerykańskich, czyli w kulturze indywidualistycznej, w której praca grupowa jest ceniona mniej niż praca indywidualna. Badania przeprowadzone w latach 80. na Tajwanie i w Japonii, a więc w społeczeństwach o kulturze kolektywistycznej nie potwierdziły jednak hipotezy […]

1. Socjologia jako nauka cd7

Struktura socjologii jako nauki Socjologia jako nauka ma swoją strukturę. Ze względu na stopień ogólności formułowanych twierdzeń rozróżnia się socjologię ogólną, która tworzy pojęcia i teorie o wysokim stopniu ogólności i abstrakcji. Do nich należą np. teorie struktur społecznych, teorie rozwoju i inne. Obok socjologii ogólnej istnieje wiele socjologii szczegółowych, zajmujących się badaniem wycinków życia […]

Terminologia na ściągę cz. 2

-uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenie rozwiązań (ochrona środowiska), -wyjaśnienie wątpliwości dot. projektu, -uzgodnienie możliwości zamiennych, kiedy coś jest ładne na papierze, ale trzeba to poprawić żeby stało. WYKONAWCA (kierownik budowy): -protokolarne przejęcie terenu budowy od inwestora, -prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy, książka pomiarów), -wytyczenie geodezyjne obiektu, -przytrzymanie robót budowlanych w wypadku stwierdzenia powstania zagrożenia […]

2. Humanizacja pracy wyspecjalizowanej cz.3

2.2. Organizacyjne metody wzbogacania treści pracy (humanizacja pracy) Teoretyczną podstawą wzbogacania pracy jest dwuczynnikowa teoria motywacji do pracy sformułowana przez F.Herzberga [3]. Teoria F.Herzberga. Na podstawie licznych badań empirycznych F.Herzberg sformułował tezę, że o zadowoleniu pracownika decydują inne czynniki niż o niezadowoleniu. Czynniki decydujące o zadowoleniu lub jego braku F.Herzberg nazwał motywatorami. Motywatory są zawarte […]