Referat

Forma wypowiedzi ustnej i pisemnej. Referat powinien być napisany i wygłoszony. Ma na celu przedstawienie pewnego zagadnienia, problemu czy tematu. Często służy jako wprowadzenie otwierające dyskusję. Powinien być stosunkowo krótki, by czytelnik mógł szybko przyswoić sobie argumenty.

Podział referatów.

Referaty, można podzielić na:

 • sprawozdawczy,
 • sprawozdawczo-krytyczny,
 • porównawczy,
 • porównawczo-krytyczny.

Referat sprawozdawczy sporządza się najczęściej na podstawie jednej publikacji. Nie powinien być streszczeniem danej publikacji, lecz oprócz omówienia treści powinien przedstawiać: metody badań stosowane przez autora referatu oraz źródła jego informacji.

Referat sprawozdawczo-krytyczny może być opracowany na podstawie jednej lub wielu publikacji. W jego skład powinny wejść te same elementy co w powyższym oraz uwagi o pozytywnych i negatywnych cechach pracy.

Natomiast referaty porównawcze i porównawczo-krytyczne posiadają charakter problemowy i opierają się na bogatszej literaturze przedmiotu(badania wielu autorów). Powinny przedstawiać poglądy autorów na dany temat oraz własne spostrzeżenia związane z wykryciem nowych nieznanych faktów i prawidłowości, a także z oryginalnym naświetleniem zagadnienia.

Struktura referatu:

W dużej mierze zależy od formy, w jakiej referat będzie przedstawiany. Z reguły konieczne napisanie jest dwóch prac –odpowiedniej do prezentacji ustnej (skrótowej w formie punktów, planu) oraz drugiej, przeznaczonej do druku.

 • Zdanie otwierające –potrzebne przy wygłaszaniu na tzw. „rozruszanie” audytorium, całkowicie zbędne w formie pisemnej.
 • Wstęp –powinien zajmować 40% całego czasu przy prezentacji ustnej, lecz tylko 5-10% całej objętości referatu do druku.
 • Metody i wyniki –zajmują najczęściej 40% czasu wypowiedzi i 40-60% całej objętości formy pisemnej.
 • Omówienie wyników -20% całego czasu prezentacji ustnej i 30-60% objętości formy pisemnej.
 • Podziękowania –jak najmniej w prezentacji ustnej, w formie pisemnej krótkie, ale stosowne.
 • Odnośniki literaturowe –jak najmniej w prezentacji ustnej, w formie pisemnej liczba potrzebna do przekonującej argumentacji.
 • Zdanie zamykające –wskazane przy prezentacji ustnej w formie prostego streszczenia głównej tezy –powtórzenie zdania otwierającego lub jego uzupełnienie, zbędne w prezentacji pisemnej.

Styl i język referatu:

Styl referatu powinien być zwięzły, mieć zwartą kompozycję. Należy unikać, szczególnie przy prezentacji ustnej, rozwadniających całość detali. Pisząc referat używa się języka prostego, ale formalnego. Mogą pojawiać się zwroty w pierwszej osobie, niedopuszczalne jest formułowanie zwrotów w drugiej osobie. Należy również wystrzegać się powtórzeń. Wygłaszając tą samą pracę możemy posługiwać się językiem prostym i potocznym, używając częstych zwrotów w pierwszej i drugiej osobie oraz pozwolić sobie na niepożądany w formie pisemnej dowcip, który tu jest nawet wskazany. Pożądane przy prezentacji ustnej są również powtórzenia, mające na celu utrwalenie słuchaczom tez i argumentów.

Materiały pomocnicze:

Podczas prezentowania referatu często korzysta się z różnego rodzaju pomocy w formie przezroczy, transparencji wzbogacających treść lub przedstawiających główne argumenty, tabele i wykresy związane z tematem. Warto również dostarczyć słuchaczom przed wygłoszeniem streszczenie referatu, by mogli dokładnie zastanowić się nad argumentacją i sformułować własne poglądy. Wygłaszający referat powinien posiadać dogłębną wiedzę na przedstawiany temat i umieć odpowiedzieć na wszystkie postawione w czasie następującej dyskusji pytania.

Refarat został znaleziony:

 • ciekawe referaty
 • ciekawy temat na referat
 • zwroty do referatu