Wymagania ogólne rozprawy doktorskiej oraz formalna strona pracy

Z reguły praca promocyjna przybiera postać maszynopisu oprawionego w sztywne lub półsztywne okładki. Maszynopis powinien być wyraźny i czytelny. Należy pamiętać, że oprawiona praca jest odzwierciedleniem wysiłków autora w zmaterializowanej formie. Z zewnętrzną formą pracy czytający styka się w pierwszej kolejności i odnotowuje w myślach spontaniczna spostrzeżenia, przywołane na pamięć w późniejszych rozmyślaniach dotyczących już zasadniczych koncepcji. Wygląd oprawionego maszynopisu obciąża w całej rozciągłości autora pracy. W przyszłości będzie on wszystkie inne swoje opracowania traktował w sposób podobny. Stad też należy podkreślić, że zewnętrzny wygląd pracy promocyjnej jest bardzo istotny. W drugiej chronologicznej kolejności czytelnik „odbiera” opracowanie redakcyjne. Tok rozumowania przy recenzji pracy przebiega najczęściej według następującej kolejności: zewnętrzna forma pracy, opracowanie redakcyjne, tabele, ilustracje, załączniki, aneks, wykresy, rysunki, schematy, bibliografia, przypisy itp. Potem dopiero uwaga zatrzymuje się na problemach merytorycznych, słuszności prezentowanych koncepcji, stosowanych metodach, sformułowanych wnioskach. Najbardziej przyjęła się następująca zasada strony maszynopisu: 30 wierszy na jednej stronie, marginesy: lewy – 3,5 cm, górny – 2,5 cm, dolny – 1,5 cm.

Przedmiotem oceny pracy promocyjnej jest również jej strona formalna. Uwagi promotora w tym zakresie powinny być bezwzględnie respektowane. Poprawność języka, dobry styl, przestrzeganie zasad gramatycznych i właściwa interpunkcja to pożądane cechy każdej pracy.

Pamięci autorów wszystkich prac polecić należy zasadę: za wszystko co z pracą jest zawiązane, odpowiada jednoosobowo autor. Nikt i nic nie jest w stanie zdjąć z niego tej odpowiedzialności.